Điều khoản& Điều kiện giao dịch chung

Bản Điều khoản và Điều kiện giao dịch chung dành cho các sản phẩm cho vay đối với Khách hàng cá nhân (sau đây gọi tắt là Bản Điều khoản & Điều kiện) là một bộ phận của Hợp đồng Tín dụng đã ký giữa Khách hàng (Bên vay) và EASY CREDIT (Bên cho vay) và quy định những vấn đề liên quan đến giao dịch vay giữa các Bên.

Bằng việc ký Hợp đồng Tín dụng, các Bên đồng ý tuân theo các quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện dưới đây.

ĐIỀU 9. BẢO MẬT THÔNG TIN

9.1Thông tin khách hàng là thông tin do Khách hàng cung cấp trong Hợp đồng Tín dụng và các thông tin trao đổi thông qua các phương thức được Khách hàng sử dụng để liên lạc hoặc đăng ký vay qua Trang thông tin điện tử www.easycredit.vn của EASY CREDIT.

9.2EASY CREDIT có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin của Khách hàng theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

9.3Trên cơ sở đồng ý của Khách hàng tại Hợp đồng Tín dụng, EASY CREDIT được quyền sử dụng thông tin của Khách hàng để:

9.3.1 Cung cấp cho các bên thứ ba có liên quan để thực hiện thỏa thuận cho vay, bao gồm công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho Khách hàng, nhà cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống, nhà cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, đối tác liên kết kinh doanh, bên mua nợ, và các nhà cung cấp khác;

9.3.2 Giới thiệu cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của EASY CREDIT.

Điều khoản chấm điểm tín dụng

Khách hàng chấp thuận để EVNFinance thu thập và sử dụng, cung cấp thông tin của Khách hàng nhằm phục vụ các mục đích sau đây: (1) cung cấp cho công ty bảo hiểm, nhà cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, tin nhắn; (2) cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ nhắc nợ, thu hồi nợ; (3) cung cấp cho bên mua nợ theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; (4) cung cấp cho bên cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng Việt Nam; (5) các mục đích khác phục vụ cho hoạt động cho vay phù hợp với thỏa thuận giữa EVNFinance và các đối tác khác.

Khách hàng chấp thuận để EVNFinance thu thập và sử dụng, cung cấp thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức mà EVNFinance sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ) nhằm phục vụ cho hoạt động cho vay phù hợp với thỏa thuận giữa EVNFinance và bên thứ ba.

Khách hàng đồng ý cho phép EVNFinance sử dụng và các bên thứ ba được cung cấp các thông tin của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin Điểm xếp hạng khách hàng dựa trên lịch sử của thuê bao trên mạng viễn thông) phục vụ cho việc thẩm định hồ sơ trên cơ sở yêu cầu từ EVNFinance theo Đơn đề nghị vay này.

Thông tin Khách hàng là thông tin do Khách hàng cung cấp trong quá trình Khách hàng đăng ký vay và/hoặc thông tin liên quan đến khoản vay phát sinh trong quá trình EVNFinance cung ứng các sản phẩm, dịch vụ của EVNFinance cho Khách hàng.

ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT THÔNG TIN được trích trong ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (Dành cho các sản phẩm cho vay đối với Khách hàng cá nhân)

Chi tiết vui lòng xem tại đây.