CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
TẠI EASY CREDIT

Chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân này nhằm mục đích giúp Quý Khách hàng
hiểu rõ chính sách của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực 
trong việc thu thập, xử lý, lưu giữ các dữ liệu cá nhân của Khách hàng 
theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

ĐỊNH NGHĨA

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

ĐỊNH NGHĨA

  1. EVNFinance: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 

  1. Sản phẩm, Dịch vụ: là các sản phẩm, dịch vụ tài chính được cung cấp bởi EVNFinance và/hoặc EVNFinance và các đối tác. 

  1. Chúng tôi: EVNFinance và các đối tác kinh doanh, các đối tác về đầu tư, bảo hiểm, dịch vụ, pháp lý, tài chính ngân hàng, lưu trữ và các đối tác khác phục vụ cho hoạt động triển khai, cung cấp và hỗ trợ Sản phẩm, Dịch vụ thông qua các hợp đồng, thỏa thuận với EVNFinance. 

  1. “Dữ liệu cá nhân” trong bản Chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng xác định được một cá nhân cụ thể. Dữ liệu cá nhân Chúng tôi thu thập từ Khách hàng là những thông tin cần thiết để Khách hàng có thể sử dụng các Sản phẩm, Dịch vụ của Chúng tôi và cho những Mục đích được nêu tại Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này. 

Chúng tôi thu thập và có thể sử dụng kết hợp dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong từng trường hợp cụ thể: 

  • Khi Khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của họ tương tác với Chúng tôi; 

  • Khi Khách hàng vào các trang web của Chúng tôi, sử dụng các Sản phẩm, Dịch vụ và ứng dụng của Chúng tôi; 

  • Từ các nguồn công khai, hoạt động đánh giá tín dụng, và từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

  • Từ các đối tác của Chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba khác có quyền thu thập và chia sẻ theo quy định của pháp luật. 

Các loại thông tin cá nhân mà Chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm thông tin cá nhân cơ bản và thông tin cá nhân nhạy cảm, cụ thể: 

a. Dữ liệu cá nhân cơ bản: 

Thông tin đó có thể bao gồm thông tin cá nhân của Khách hàng (như họ, chữ đệm, tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, hình ảnh,v.v.), thông tin liên hệ (như địa chỉ cư trú, email, số điện thoại/di động,.v.v.), Thông tin người thân như tên, số điện thoại vợ/chồng, cha/mẹ, con, v.v.)  và những dữ liệu cá nhân cơ bản khác theo quy định của pháp luật về dữ liệu cá nhân. 

b. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:  

Thông tin đó có thể bao gồm thông tin kinh doanh, thông tin tín dụng, thông tin tài chính, thông tin giao dịch với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, thông tin vị trí, thông tin thiết bị, thông tin nhật ký (như truy vấn tìm kiếm của Khách hàng, địa chỉ IP, sự cố, ngày và giờ, lưu trữ web của trình duyệt, bộ nhớ đệm dữ liệu ứng dụng, Cookie và các công nghệ và dữ liệu tương tự của Quý khách đó) và những dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác theo quy định của pháp luật về dữ liệu cá nhân. 

Sự đồng ý của Khách hàng sẽ được thể hiện thông qua phương thức ký xác nhận trực tiếp bằng văn bản hoặc thông qua các phương thức đồng ý điện tử như: chữ kí điện tử, tích chọn, hộp đánh dấu “tôi đồng ý” hoặc hành động thể hiện việc “xác nhận/chấp thuận/đồng ý” trên màn hình tương tác, mật khẩu dùng một lần, xác thực Có/Không thông qua tin nhắn SMS gửi tới số điện thoại đã được Khách hàng cung cấp, hoặc các hành động khác theo chính sách sử dụng Dịch vụ, Sản phẩm của Chúng tôi được cập nhật, thay đổi trong từng thời kỳ.   

Bằng cách đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi như trên, Khách hàng đồng ý rõ ràng rằng dữ liệu cá nhân của mình sẽ được Chúng tôi thu thập và xử lý cho các mục đích được nêu cụ thể tại Mục 3 “Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân Khách hàng”. 

Theo đây, Khách hàng đồng ý cho Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích sau đây (“Mục đích”): 

    a. Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, giới thiệu và cung cấp các Sản phẩm, Dịch vụ bao gồm các hoạt động sau: 

       (i). Giới thiệu, xử lý và cung cấp sản phẩm tài chính, dịch vụ tài chính do Chúng tôi đề xuất hoặc cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm của bên thứ ba như sản phẩm đầu tư hoặc bảo hiểm); 

       (ii). Xử lý, kiểm tra và xác minh thông tin do Khách hàng hoặc một bên thứ ba được phép cung cấp, xác định hoặc xác thực danh tính Khách hàng và thực hiện quy trình xác thực Khách hàng;  

       (iii).Thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng, theo dõi, quản lý khoản vay, lưu trữ hồ sơ, xử lý nợ, cung cấp thông tin cho các bên đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý, mua bán nợ theo quy định của pháp luật;  

       (iv).Liên hệ và thông báo tới Khách hàng các thay đổi, tính năng mới của website, chương trình ưu đãi, gói sản phẩm dịch vụ, các sao kê, các báo cáo hoặc tài liệu khác có liên quan; 

       (v).Liên lạc, giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ. 

       (vi).Quản trị, phân tích các hệ thống thông tin, website, ứng dụng nhằm nâng cao trải nghiệm của Khách hàng và quản lý, đánh giá hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các Sản phẩm, Dịch vụ hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông, tiếp thị; 

       (vii).Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác mà pháp luật quy định; 

       (viii).Tiến hành kiểm tra với cơ quan đăng ký chặn cuộc gọi hoặc tương tự (nếu có); thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ Sản Phẩm, Dịch Vụ do Chúng tôi cung cấp (dù được thực hiện bởi Chúng tôi hay hợp tác với bên thứ ba) mà có thể liên quan đến Khách Hàng; 

       (ix).Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Chúng tôi và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan gồm ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật; 

       (x).Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe dọa đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng; 

       (xi).Phục vụ hoạt động của các đối tác của Chúng tôi cho mục đích kí kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Khách hàng và EVNFinance (kể cả việc nghiệm thu, đối soát khoản tiền mà Chúng tôi phải chuyển cho bên bán hàng hóa/ bên cung cấp dịch vụ, Công ty bảo hiểm (nếu có) theo quy định hoặc thỏa thuận, việc hợp tác với Bên thứ ba để triển khai chương trình ưu đãi cho Khách hàng hoặc hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Khách hàng, hoặc các hoạt động khác có liên quan) và cho các mục đích cụ thể khác sau đây (i) trực tiếp hoặc thông qua Bên thứ ba thực hiện đánh giá và phân tích liên quan đến Khách hàng để phục vụ cho mục đích đánh giá và kiểm soát rủi ro; (ii) cung cấp, tra cứu và sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng từ Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và các công ty thông tin tín dụng; (iii) quảng cáo cho các Sản phẩm, Dịch vụ của EVNFinance; (iv) nghiên cứu thị trường, phân tích nội bộ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, (vi) và thu hồi nợ. 

   b. Phục vụ các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

a. Khách hàng có thể thực hiện các quyền sau theo quy định của pháp luật hiện hành: (i) quyền đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, (ii) quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân; (iii) quyền rút lại sự đồng ý; (iv) quyền truy cập, (v) quyền xóa dữ liệu; (vi) quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) quyền cung cấp dữ liệu; (viii) quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và (xi) quyền tự bảo vệ.  

b. Trường hợp Khách hàng rút lại sự đồng ý cho Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ của Chúng tôi bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Chúng tôi sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó. 

c. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Chúng tôi theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Mục 7 của Chính sách này. 

d. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin của cha/mẹ, vợ/chồng, con, bạn bè, người  liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp và/hoặc cá nhân liên quan khác của Khách hàng) cho Chúng tôi, Khách hàng cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Khách hàng đã có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba đó cho việc xử lý và thông tin về việc Chúng tôi là chủ thể xử lý các thông tin cá nhân cho các Mục đích được nêu tại Chính sách này. 

Nhằm thực hiện các Mục đích nêu tại Chính sách này, Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng với: 

a. Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp phần thưởng, các bên đồng thương hiệu, chương trình khách hàng thân thiết, các nhà quảng cáo, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận; 

b. Chia sẻ trong nội bộ cho mục đích quản lý và kiểm soát nội bộ. 

c. Các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và nước ngoài, cơ quan chức năng có thẩm quyền; 

d. Các bên thứ ba mà Khách hàng đồng ý hoặc Chúng tôi có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu của Khách hàng. 

e. Những cách thức xử lý dữ liệu cá nhân khác mà pháp luật không cấm.  

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng do Chúng tôi lưu trữ sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài, kể cả trên giải pháp lưu trữ điện toán đám mây. 

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các Mục Đích được nêu trong bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này. Thời hạn lưu trữ mặc định là 99 năm, trừ khi thời gian lưu trữ Dữ liệu cá nhân được yêu cầu cụ thể bởi các quy định pháp luật trong từng thời kỳ. 

Khách hàng có thể kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin, và thực hiện các quyền về dữ liệu cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với EVNFinance thông qua: 

Hotline: 1900 1066 (1000 đ/phút). 

Email: info@easycredit.vn

Zalo:  Chat với chúng tôi 

         

 

Gọi cho chúng tôi

1900 1066 hoặc *1066
.

Gửi email cho chúng tôi

Hãy gửi câu hỏi của bạn về info@easycredit.vn, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Chat với chúng tôi

Chat ngay với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ.